لیست قیمت 95لیست قیمت سال ۱۳۹۶

به مناسبت پانزدهمین سال تاسیس کارینو قیمت محصولات افزایش نداشته و با قیمت سال ۱۳۹۵ محصولات یه فروش می رسد.