لیست قیمت محصولات ارتوز های پیش ساخته و قطعات ساخت ارتوز کارینو

لیست قیمت 95لیست قیمت سال ۱۳۹۶

به مناسبت پانزدهمین سال تاسیس کارینو قیمت محصولات افزایش نداشته و با قیمت سال ۱۳۹۵ محصولات به فروش میرسد.